Algemene voorwaarden van Imvernos.nl.

Hieronder leest u de algemene voorwaarden van Imvernos.nl. welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met Imvernos.nl. Elke klant dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden indien hij of zij gebruik wil maken van de diensten van Imvernos.nl.1. DEFINITIES

1.1. Imvernos.nl: Imvernos.nl is een handelsnaam en website van Boerefijn Technology. In dit document staat Imvernos.nl voor de rechtspersoon Boerefijn Technology. Boerefijn Technology is gevestigd aan de Servatiusstraat 11 in Aalten en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56225601.

1.2. Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die met Imvernos.nl een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3. Algemene Voorwaarden: dit document.

1.4. Account: de online omgeving welke aan de klant door Imvernos.nl ter beschikking wordt gesteld met als doel de diensten aan te vragen, te beheren of te configureren. Ook de administratie is via dit account terug te zien.

1.5. Webruimte: Een digital ruimte voor de opslag van websitebestanden en het Content Management Systeem die gekoppeld is aan de domeinnaam van de klant.

1.6. CMS: Een Content Management Systeem waarop de klant kan inloggen en aanpassingen kan maken aan de content van zijn of haar webruimte.

1.7. Website output: Een HTML en CSS code van de paginaís op de webruimte van de gebruiker zoals de website eruit zag op het moment van opzegging.

1.8. Updates: Aanpassingen en / of verbeteringen aan systemen en of websites die door Imvernos.nl beheert worden.

1.9. Dienst: De specifieke dienst die Imvernos.nl overeenkomst, zoals vermeld in de overeenkomst of offerte.

1.10 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Imvernos.nl en de klant krachtens welke Imvernos.nl de dienst zal uitvoeren.

1.11 Website:
www.imvernos.nl dan wel sub domeinen of andere domeinextensies.

1.12 Systeem: Het computersysteem (of systemen) van Imvernos.nl waarop het Account wordt beheerd en de diensten toegankelijk zijn.

1.13 Derden producten: de diensten en/of producten van derden die de klant middels de website afneemt als dienst.

1.14 Derde partij: de partijen waarmee Imvernos.nl samenwerkt om de dienstverlening tot stand te brengen.2. Aanvaarding

2.1. De overeenkomst tussen Imvernos.nl en de klant gaat in op het moment dat de klant digitaal akkoord gaat met het aanbod en de algemene voorwaarden van Imvernos.nl door de bestelling middels de website van Imvernos.nl af te ronden en vooruit te betalen. De overeenkomst kan ook in gaan doordat de klant een offerte accepteert die gemaakt is door Imvernos.nl

2.2. Imvernos.nl heeft het recht om zonder opgaaf van reden de totstandkoming van de overeenkomst te herroepen of te beŽindigden. Eventuele gedane betalingen vanuit de klant worden dan terugbetaald.

2.3. Op de overeenkomst zijn te allen tijde deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.3. Verplichtingen Imvernos.nl

3.1 Imvernos.nl zal zorg dragen voor:
- Het tijdig uitvoeren van de taken die vermeld zijn in de offerte.
- Een geschikte beveiliging van (persoons)gegevens die via het account opgeslagen worden.

3.2. Imvernos.nl geeft geen toegang tot de achterliggende code die in het CMS gebruikt wordt. Ook is Imvernos.nl niet verplicht deze code vrij te geven of te leveren aan de klant.

3.3. Imvernos.nl geeft geen garantie op onbelemmerde toegang tot het systeem van Imvernos.nl en het content management systeem dat gebruikt wordt op de domeinnaam van de klant. Ook garandeert Imvernos.nl niet dat er ten alle tijden gebruik kan worden gemaakt van de diensten en producten van Imvernos.nl en derden.

3.4. Imvernos.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem buiten gebruik te stellen of te beperken tot zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Imvernos.nl te verrichten aanpassen en/of verbeteringen van het CMS, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Imvernos.nl ontstaat.
4. Verplichtingen van de klant. (Gebruikersvoorwaarden)

4.1 De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het actueel van zijn of haar gegevens in zijn of haar account en webruimte. Deze wijzigingen kunnen door Imvernos.nl worden doorgegeven aan de derde partij die de registratie van de betreffende domeinnaam of domeinnamen regelt.

4.2 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account (of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten) aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Imvernos.nl hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

4.3. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan het systeem of account. Het is de klant verboden processen of programmaís te gebruiken in combinatie met het systeem of account waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze Imvernos.nl, overige klanten of internetgebruikers kan hinderen of schade toe kan brengen. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma's te gebruiken indien er een directe, door Imvernos.nl toegestane, verbinding met het systeem bestaat.

4.4. Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen;
- het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail of spam;
- het handelen in strijd met rechten van intellectuele of industriŽle eigendom (databankrechten daaronder begrepen) van derden;
- het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie;
- seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
- het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet;
- het uitvoeren van (D)DoS aanvallen
- het oplichten en/of bedriegen van personen middels de webruimte.
In het geval Imvernos.nl van mening is dat dit artikel wordt geschonden, behoudt Imvernos.nl zich het recht voor de betreffende gegevens of handelingen te blokkeren en/of bevoegde autoriteiten in te lichten en alle relevante gegevens van klant te verstrekken.

4.5. Indien het dataverkeer toerekenbaar aan de klant onredelijk hoog is ten opzichte van andere klanten, of het systeem stoort, is Imvernos.nl gerechtigd gepaste maatregelen te nemen dit te beperken. Imvernos.nl mag na een waarschuwing een toeslag rekenen voor het onredelijk verkeer.

4.6. Imvernos.nl is, zonder dat Imvernos.nl tot enige schadevergoeding jegens de klant zal zijn gehouden, gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, op te schorten of aan deze aansluiting nadere voorwaarden te stellen, indien en zo lang de klant handelt (of vermoed wordt dit te doen) in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.4.

4.7. De klant vrijwaart Imvernos.nl tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Klant van de account, het systeem, internet, derden producten, derde partijen dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

5. Tarieven en betaling(en).

5.1. Imvernos.nl is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de prijzen en overige kosten te wijzigen.

5.2. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief administratiekosten en eventueel bijkomende kosten.

5.3. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Imvernos.nl zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.4. Abonnementen op diensten dienen vooruit te worden betaald. Vooruitbetaalde bedragen worden niet gerestitueerd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze algemene voorwaarden.

5.5. De verschuldigde vergoedingen worden direct voldaan aan Imvernos.nl of via een externe betaalprovider. Betalingen moeten binnen 7 dagen na akkoord met de dienst of dagtekening van de factuur op de bankrekening van Imvernos.nl zijn bijgeschreven.

5.6. Indien de klant niet binnen de termijn van 7 dagen betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag:
- Imvernos.nl behoudt zich het recht om voor iedere factuur administratiekosten in rekening te brengen.
- Imvernos.nl behoudt zich het recht voor claims over te dragen aan een derde partij. Deze derde partij is gerechtigd om incassokosten aan de klant door te berekenen.
- Imvernos.nl is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer de klant in verzuim is.

5.7. Indien de klant niet betaalt binnen de betalingstermijn uit artikel 3.5 heeft Imvernos.nl voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beŽindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Imvernos.nl vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn uit artikel 5.5 is voldaan, is Imvernos.nl tevens gerechtigd de diensten op te schorten en de toegang tot alle diensten te blokkeren.


6. Aansprakelijkheid

6.1. De aansprakelijkheid van Imvernos.nl voor directe schade geleden door de klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Imvernos.nl van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Imvernos.nl, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de klant onder deze overeenkomst per jaar verschuldigd is. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 250,- (inclusief BTW).

6.2. Aansprakelijkheid van Imvernos.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

6.3. Buiten de in artikel 6 lid 1 genoemde gevallen rust op Imvernos.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

6.4. De aansprakelijkheid van Imvernos.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Imvernos.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Imvernos.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Imvernos.nl in staat is adequaat te reageren.

6.5. Imvernos.nl is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derde Producten, derde partijen en/of door overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan het niet leveren of een gebrek in de levering van derden producten door de betreffende leverancier.

6.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade minstens binnen tien (10) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Imvernos.nl meldt.

6.7. De klant vrijwaart Imvernos.nl voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de dienst en/of derden product die door de Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Imvernos.nl geleverde zaken, materialen of resultaten.


7. Duur en einde van de overeenkomst.

7.1. De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst zal worden verlengd met een zelfde termijn, tenzij een der partijen uiterlijk 30 dagen voor einddatum van de lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de overeenkomst niet te zullen verlengen. Opzegging is mogelijk via de website met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Imvernos.nl de bevestiging van de opzegging ontvangt. Zodra Imvernos.nl een opzegging ontvangt, wordt de klant automatisch op de hoogte gebracht van de ontvangst en dit wordt binnen acht (8) dagen weergegeven op het account van de klant. Als de klant een dergelijke bevestiging niet binnen acht dagen kan zien op zijn/haar supportpagina, moet deze een nieuweopzegging sturen.

7.2. Indien Imvernos.nl ervoor kiest een specifiek abonnementstype of speciale dienst
te beŽindigen, kan Imvernos.nl het abonnement met een opzegtermijn van 30 dagen opzeggen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen vanzelfsprekend gerestitueerd.

7.3. Imvernos.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Imvernos.nl of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beŽindigen tegen deze datum.

7.4. Een abonnement op een dienst van Imvernos.nl kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd naar een duurder abonnementstype. Een reeds betaald abonnementstarief wordt afgetrokken van de prijs van het nieuwe abonnement. Wijzigingen naar lager geprijsde abonnementen kunnen alleen worden gedaan aan het einde van een abonnementsperiode en alleen indien de klant Imvernos.nl hiervan minimaal dertig (30) dagen voor het verstrijken van de huidige abonnementsperiode op de hoogte heeft gebracht.

7.5. Aan elk der partijen bestaat de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.6. Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de
overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, is Imvernos.nl gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Imvernos.nl tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Imvernos.nl verder toekomende rechten.


7.7. Imvernos.nl is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Imvernos.nl diensten te staken indien;
a) de klant aan Imvernos.nl valse en/of onjuiste hem betreffende persoonsgegevens heeft doorgegeven;
b) de klant de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
c) de klant in strijd handelt met artikel 4;
d) De leverancier van derden producten de betreffende dienst en/of product niet langer kan leveren;
e) ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd;
f) de klant (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend;
g) de onderneming van de klant wordt geliquideerd of beŽindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
h) de klant niet voldoet aan zijn betaalverplichtingen conform artikel 5.

7.8. Na beŽindiging of ontbinding van de overeenkomst zal het gebruiksrecht op de diensten onmiddellijk ophouden te bestaan en zal de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk door Imvernos.nl buiten gebruik worden gesteld. De klant zal onmiddellijk ophouden van het systeem en van de dienstengebruik te maken.

7.9. Na beŽindiging of ontbinding van de overeenkomst zal Imvernos.nl de door de klant verstrekte gegevens van websites, databases en mailsystemen na dertig (30) dagen na beŽindiging of ontbinding vernietigen, tenzij deze (persoons)gegevens noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de overeenkomst of indien Imvernos.nl anderszins gerechtigd is over deze (persoons)gegevens te beschikken. Imvernos.nl behoudt zich het recht voor om gegevens te bewaren als bewijsmateriaal voor eventuele toekomstige claims en procedures.

7.10 Na beŽindiging of ontbinding van de overeenkomst moet de klant binnen 14 dagen schriftelijk aangegeven een website output van de webruimte te willen ontvangen. Indien Imvernos.nl de mogelijkheid heeft dit uit te voeren, zal Imvernos.nl een website output van de webruimte van de klant leveren aan de klant, zonder daarbij het achterliggende CMS te leveren. Deze levering van de website output kan op een USB stick plaats vinden of via de mail middels een digitaal RAR of ZIP bestand. Aan de website output kunnen geen rechten worden ontleent.

7.11. Op grond van de wet kan de klant de overeenkomst met een opzegtermijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen en kosteloos annuleren. Let op, dit herroepingsrecht geldt niet voor;
- domeinnamen
- maatwerk webhosting op uw verzoek
- alle overige maatwerk webhosting diensten


8. Imvernos.nl domeinnaam diensten.


8.1. Imvernos.nl verzorgt in opdracht van de klant tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinnamen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de eigen naam van de klant. Daarom treedt Imvernos.nl alleen op als tussenpersoon en accepteert deze geen aansprakelijkheid. De klant dient zich ervan bewust te zijn dat zijn contactgegevens via de WHOIS dienstverlening kunnen worden gepubliceerd. Imvernos.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.

8.2. In het geval de klant onjuiste domeinnamen bestelt (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. Imvernos.nl zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien Imvernos.nl verantwoordelijk is voor het verzenden van een foutieve bestelling van een domeinnaam, zal deze de registratiekosten vergoeden of registratie aanbieden met de juiste domeinnaam.

8.3. Met betrekking tot domeinnaamregistratie komt de klant overeen dat hij/zij: (1) recente, complete en accurate informatie van zichzelf verstrekt die nodig is voor het registratieproces en (2) deze informatie beheert en bijhoudt, zodat deze recent, compleet en accuraat blijft. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om informatie m.b.t. adreswijzigingen aan Imvernos.nl door te geven (via zijn persoonlijke account).

8.4. De klant vrijwaart en houdt Imvernos.nl schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de klant.

8.5. Imvernos.nl is niet aansprakelijk voor het verliezen door de klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Imvernos.nl.

8.6. Imvernos.nl heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat de klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

8.7. Domeinnamen worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd. Voor ieder top level domein gelden de volgende voorwaarden: http://www.imvernos.nl/vd/.

De bovengenoemde gelinkte voorwaarden zijn, net als de algemene voorwaarden van leveranciers van derden producten, bestanddeel van de overeenkomst en deze voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Imvernos.nl heeft geen invloed op de inhoud van de hierboven genoemde voorwaarden of verandering daarvan. Het valt dan ook aan te raden om deze regelmatig te raadplegen.9. Derden producten en derde partijen.

9.1. Imvernos.nl is gerechtigd derden producten te leveren dan wel derden producten te betrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Imvernos.nl is niet verantwoordelijk voor derden producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.2. Indien Imvernos.nl derden producten levert aan de klant, dan zijn naast deze algemene voorwaarden van Imvernos.nl tevens de algemene voorwaarden van de leverancier van de derden producten van toepassing op de overeenkomst.

9.3. Imvernos.nl levert rechten op derden producten onder de voorwaarden als omschreven in de algemene voorwaarden van de betreffende leverancier.

9.4. Algemene voorwaarden van de leverancier van derden producten die in deze algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen indien beschikbaar bij Imvernos.nl uitsluitend op verzoek worden toegezonden. De algemene voorwaarden van leverancier zullen in hetzelfde formaat en taal ter beschikking worden gesteld zoals Imvernos.nl deze heeft ontvangen.

9.5. De algemene voorwaarden van Imvernos.nl treden in rangorde boven de algemene voorwaarden van de leverancier van derden producten, tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de algemene voorwaarden van Imvernos.nl en de algemene voorwaarden van leverancier, kan Imvernos.nl de desbetreffende strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van leverancier buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.
10. Beveiliging en privacy

10.1. De klant geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan Imvernos.nl zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratie en beheerstaken van Imvernos.nl. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Imvernos.nl en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Imvernos.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. De klant dient zich ervan bewust te zijn dat zijn contactgegevens via de WHOIS dienstverlening kunnen worden gepubliceerd.

10.2. Imvernos.nl onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Imvernos.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt (of wordt vermoed te handelen) in strijd met artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

10.3. Voor zover Imvernos.nl middels de diensten persoonsgegevens ten behoeve van de klant verwerkt, doet Imvernos.nl dit als bewerker van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De klant zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de WBP voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart Imvernos.nl tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.

10.4. Indien door de klant middels de diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart de klant Imvernos.nl tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de WBP.

10.5. Imvernos.nl legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.


11. Overmacht

11.1. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Imvernos.nl niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, niet of gebrekkige levering van derden producten door de leverancier en storingen in netwerken alsmede niettoerekenbare tekortkomingen van derden waarvan Imvernos.nl zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

11.2. Imvernos.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Imvernos.nl haar verbintenis had moeten nakomen.

11.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Imvernos.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Imvernos.nl niet mogelijk is, langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

 

12. Slotbepalingen

12.1. Gebruikers en klanten van de diensten van Imvernos.nl dienen 18 jaar of ouder te zijn, of toestemming te hebben verkregen van ouders en/of verzorgers.

12.2. Imvernos.nl biedt geen telefonische ondersteuning. Vragen met betrekking tot ondersteuning worden op werkdagen waar mogelijk binnen 24 uur digitaal beantwoord.

12.3. In verband met de verkoop of andere overdracht van alle belangrijke delen van de activiteiten of activa van Imvernos.nl, heeft laatstgenoemde het recht het abonnement/de abonnementen van de klant zonder voorafgaande kennisgeving gedeeltelijk of geheel over te dragen aan een derde partij, alsook de rechten en plichten die Imvernos.nl heeft zoals vermeld in de algemene voorwaarden.

12.4. Op elke overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

12.6. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:235 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Imvernos.nl niet gebonden aan in de aanvaarding door de klant voorkomende afwijkingen van de aanbieding van Imvernos.nl .Algemene Voorwaarden Imvernos.nl 23-11-2016 ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Aalten, november 2016